Nieuws

Veranderingen 2023

« Terug naar overzicht

Geachte ligplaatshouder(s) van de Stichting De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven:
De verplichte periodieke contrôle van ons elektra is van 07 t/m 10 december 2020 in onze jachthaven uitgevoerd.

Verantwoording contrôle
Artikel 3 : uit de Arbeidsomstandighedenwet is de Stichting verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn/haar werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Artikel 3.2 :  het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers.

Artikel 3.4: het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt algemene eisen aan waarborging van veiligheid van elektrische installaties in het kader van het gebruik. Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico's op en het is aan de Stichting en werknemers om die risico's te beperken waar mogelijk.

De periodieke inspectie op basis van NEN 3140 door een gecertificeerd inspectiebedrijf ondersteunt de Stichting bij het minimaliseren van risico's. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de Stichting voor electrische installaties en electrische arbeidsmiddelen zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Het bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen. Eén van die eisen is dat gebouwen, woningen en andere gebouwen een goedgekeurde installatie hebben. Voor installaties en delen van installaties kunnen ook andere normen (mede) van toepassing zijn.

Wijzigingen worden in de  Regeling Bouwbesluit gepubliceerd. In NEN 3140 is aangegeven dat bij de inspectie van installaties ten minste moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie.

Dit is in Bouwbesluit 2012 gedefinieerd als het -rechtens verkregen niveau- waarbij NEN 1010:1962 het minimum niveau is voor bestaande installaties. In kaderwetgeving wordt vaak gesteld dat rekening moet worden gehouden met de erkende regels der techniek. Normen worden gezien als erkende regels der techniek.

Inspectie:
Voor zover de contrôle betrekking heeft op het elektriciteitsnet op de jachthaven tot en met de meterkasten in de schiphuizen en de direct daaraan verbonden formele stopcontacten is de Stichting verantwoordelijk. De hieraan geconstateerde tekortkomingen worden de komende periode op kosten van de Stichting hersteld/aangebracht.

In de boothuizen wordt en is in het verleden behoorlijk veel "geknutseld" door ligplaatshouders aan onze elektriciteitsvoorzieningen. Alle door gebruikers en huurders van ligplaatsen in het verleden aangebrachte elektriciteitsverbindingen vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting. De huidige gebruikers en huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schades die ontstaan door problemen met hun installaties, werkzaamheden aan de boot, en het gebruik daarvan.

Sterker nog; het is niet toegestaan om zelf extra elektriciteitsvoorzieningen, zoals oa stopcontacten, elektrische hijsinstallaties, elektrisch te openen en te sluiten schiphuisdeuren, verlichting etc aan te brengen. 

Dit soort aansluitingen mogen alleen met toestemming van de Stichting door gecertificeerde bedrijven aangelegd worden op kosten van de aanvrager en moeten voldoen aan de gestelde elektra eisen van vandaag de dag. Eén en ander is altijd in overleg met de beheerders van de jachthaven.

Speerpunt 2021
Het speerpunt voor 2021 is de elektrische installaties van de jachthaven weer op orde te brengen. Daar hebben wij uw hulp / medewerking hard bij nodig.

Maatregelen
Zelf aangelegde installaties of door voorgangers aangelegd elektra wordt onderzocht en daar waar nodig verwijderd.

Wij vragen uw begrip voor deze actie van het Stichtingsbestuur, want alleen als aan de hiervoor omschreven situatie voldaan wordt kunnen de brandverzekeringen voor de jachthaven geldig blijven. Wij begrijpen dat dit een vervelende eis is maar wij kunnen op dit moment niet anders dan zo te handelen.

Voor de volledigheid

  • Het is verboden om op het gehele jachthaventerrein te slijpen en te lassen.
  • Het is niet toegestaan om uw schip constant aan de 220V walstroom te koppelen  voor het opladen van accu's, koud houden van koelkasten, electrische kachels te laten branden etc. etc.
  • Uw schip dient verzekert te zijn met minimaal een WA-verzekering. Dit is in de huurovereenkomst vastgelegd en er is voor getekend door de ligplaatshouder.

DEN HAAG- Ruim 1100 booteigenaren hebben vooralsnog gereageerd op de internetconsultatie met betrekking tot het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de afsluiter tussen de vuilwateropslagtank/toilet aan boord van pleziervaartuigen en de huiddoorvoor in gesloten stand te gaan verzegelen.

De invoering staat gepland voor 01 juli 2022 en begint inmiddels onder steeds meer booteigenaren door te dringen. Sinds 2009 is het verboden om direct te lozen in het oppervlakte water. Handhaving blijkt in de praktijk lastig en daarom wil de Tweede Kamer de afvoerkraan van de spoeltoiletten verplicht verzegelen.
Een speciale klankgroep van watersportorganisaties heeft de afgelopen maanden overleg gehad met ambtenaren van het ministerie en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verzegeling bekritiseerd. Het ministerie zet alles op alles om de verzegeling voor 01 juli 2022 te bekrachtigen. 
Volgens het Watersportverbond en het Vebond Nederlandse Motorbootsport is dit veel te snel en is meer tijd nodig om alle obstakels op te lossen. Gepleit wordt voor een overgangsperiode van minimaal 5 jaar om onder meer de infrastructuur van pompstations te kunnen regelen. Het Verbond Motorbootsport roept inmiddels de booteigenaren op om te reageren op de internetconsulatie.  

Geachte Campergasten ! en Passanten !

Gaarne uw chemische Toilet legen in de speciaal daarvoor geplaatse stortbak aan de buitenzijde van het toiletgebouwtje bij de kade. Dus niet in één van de toiletten van onze toiletgebouwen!

De toiletten bij de camperplaatsen zijn voorzien van een code. Deze is te verkrijgen bij de havenmeester, evenals de WiFi code.

Wij zijn weer geopend voor u op 01 april a.s.